Trwa nabór abstraktów na konferencję naukową:

Pentekostalne doświadczenie religijne w perspektywie teologii, socjologii i psychologii religii

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie 25 listopada 2022 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24 października 2022 r. 

Propozycje wystąpień wraz z abstraktem proszę wysyłać na adres irk@wsts.edu.pl

Organizatorzy

Organizatorami Konferencji są: Pracownia Badań nad Pentekostalizmem działająca na Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Religioznawcza Pracownia Badań Pentekostalnych przy Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie,

Zakład Interdyscyplinarnych Badań Nad Religiami w Polsce, działający w ramach Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Zakład Studiów nad Religią afiliowany przy Instytucie Antropologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Szczególne zaproszenie kierujemy do teologów, religioznawców oraz badaczy, którzy eksplorują „fenomeny pentekostalne” obecne w różnych tradycjach religijnych.


Planowana jest publikacja artykułów pokonferencyjnych.


Tematyka konferencji

Specyfika pentekostalnego doświadczenia religijnego

Pentekostalizm wyróżnia na tle innych nurtów chrześcijaństwa silny nacisk kładziony na indywidualne oraz wspólnotowe doświadczenie obecności Ducha Świętego. Doświadczenie to stanowi źródło teologii pentekostalnej i określa praktyki religijne, wpływając na przekonanie zwolenników nurtu o możliwości bezpośredniej  komunikacji z Bogiem – bez pośrednictwa ksiąg, sakramentów, innych osób i ich aktywności.

Homo mysticus pentecostalis dążąc do zjednoczenia z Bogiem wzbudza tym samym, nawet u współwyznawców, podejrzenia o przekroczenie norm teologicznych akceptowanych przez społeczność, do której należy. 

Perspektywa nauk społecznych

Doświadczenie religijne możemy badać jako pewnego rodzaju fenomen o naturze poznawczo-emocjonalnej. Jego natura jest czymś prywatnym i osobistym. Doświadczenie takie jest bezpośrednim i uroczystym przeżyciem bliskości Boga. Dając dowód autentyczności wiary wyzwala również w doświadczającym takie cechy jak odwaga, cierpliwość czy wierność. Rudolf Otto pozostający pod wpływem Williama Jamesa określił doświadczenie religijne jako przeżycie kontrastu misterium tremendum et fascinans. Twierdził on, że ci, którzy nie doświadczają religii, nie mogą dotrzeć do jej istoty.


Pozostając pod wpływem Jamesa, Otto wydawał się nie zajmować socjalizacją i tradycją określonej religii, co mogło rodzić przekonanie, że fenomeny doświadczenia religijnego mogą powstawać ad hoc, poza lub obok danej tradycji religijnej. To, co nieuświadomione, a będące źródłem doświadczeń religijnych stało się treścią dociekań Carla Gustawa Junga, który poszukiwał splotów i powiązań religii oraz psychologii w mającej archetypiczną strukturę nieświadomości zbiorowej, gdzie dostęp do numinosum może stanowić rodzaj terapii.

Współczesne przejawy i rozwój

Wychodząc z założenia, że pentekostalizm ma charakter progresywny, prawdziwe wydaje się twierdzenie, że im nowsza jego forma, czy też nowszy przejaw, tym silniejsze dążenie wiernych do „testowania” doświadczeń religijnych o charakterze mistycznym.


W polskich Kościołach protestanckich dotyczy to szczególnie tych środowisk, w których duchowość wpisana jest praktyka charyzmatyczna. 


Cel konferencji

Konferencja stanowi zachętę do badań i dyskusji nad historycznymi przejawami mistyki protestanckiej oraz ich współczesnymi formami obecnymi w zielonoświątkowym doświadczeniu religijnym,
a tym samym nad ich ciągłą obecnością we współczesnej praktyce protestanckiej.


Wyrażamy nadzieję, że refleksja nad taką problematyką pozwoli na włączenie prezentowanych zagadnień w szerszy nurt dyskursu naukowego, zaś wskazując na pojawienie się nowych form duchowości protestanckiej, da możliwość zrozumienia roli, jaką pełnią one w coraz bardziej zsekularyzowanym świecie.Problematyka konferencji

W trakcie konferencji będziemy dyskutować o specyfice pentekostalnego doświadczenia religijnego, o jego naturze oraz znaczeniu interpretacji w definiowaniu owego doświadczenia, pytając o:

 • Jakie funkcje pełni doświadczenie religijne w życiu wspólnoty pentekostalnej? Jak/ w jakim stopniu wpływa ono na doświadczenie jednostkowe? 
 • W jaki sposób zindywidualizowane doświadczenie religijne modeluje rytuały wspólnot pentekostalnych?
 • Czym charakteryzuje się pentekostalne doświadczenie religijne i czym wyróżnia się ono na tle chrześcijańskiej tradycji? 
 • Czy w protestanckich środowiskach pentekostalnych w Polsce obserwujemy przejawy doświadczenia mistycznego? Jak w polskich środowiskach pentekostalnych przyjmowana jest i kategoryzowana duchowość mistyczna? 
 • Jaki wpływ na recepcję doświadczeń religijnych - ich horyzontem powstawania bywają interpretacje oraz nastawienia - mają dominujące w danym środowisku formy religii i kultury?
 • Zakładając, że istotą doświadczenia religijnego jest praktykowanie bezpośredniego kontaktu człowieka z rzeczywistością sacrum pytamy o to w jakim sensie doświadczenie religijne jest relacyjne? Spotkanie z Bogiem często nazywane jest w tradycji chrześcijańskiej kontemplacją i kojarzone
  z doświadczeniem mistycznym definiowanym jako „przepojone spokojem przebywanie w obecności Boga” lub „pogrążenie się duszy w jej podstawie”. 
 • W jaki sposób pentekostalne doświadczenie religijne modeluje nastawienie całej osoby na „coś”, co nie jest dla niej relatywne i co nie udziela się jako ideał, lecz jako realność sui generis?
 • Czy ugruntowana etyka może istnieć bez odwołania się do określonego rodzaju doświadczenia religijnego?
 • Trans prorocki w kręgu montanistyczno-tertulianowego doświadczenia religijnego.
 • Proroctwo jako rodzaj pentekostalnego doświadczenia ekstatycznego w kontekście rozwoju staro
  i nowotestamentowych koncepcji tego fenomenu religijnego.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Zostaw wiadomość

Dla Kandydatów

Dla Studentów

Uczelnia

ul. Wyborna 20, 03-681

Warszawa, Polska

Email: sekretariat@wsts.edu.pl

Telefon: (22) 679 72 41

Nr konta: 04 1240 1082 1111 0000 0427 9110